TUYỂN DỤNG

15/03/2018 Tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Công ty cổ phần Licogi 166 tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế Năng lượng, Kinh tế Xây dựng.

15/03/2018 Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty cổ phần Licogi 166 tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN IT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

Công ty CP Licogi 16 tuyển dụng 01 Nhân viên IT và Quản trị Website

Thông báo: tuyển 02 quản đốc phân xưởng

Điều hành hoạt động sản xuất của xưởng sản xuất bê tông của công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.

Chính sách nhân sự

LICOGI 166 luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các thành viên của mình, đồng thời đánh giá cao năng lực, thái độ trách nhiệm, và công sức đóng góp của mỗi thành viên đối với sự phát triển chung của Công ty.