TIN TÀI CHÍNH

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

[30/3/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

[28/1/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

[31/10/2016] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2016

[30/8/2016] - Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được kiểm toán.

Công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2015 - (28/3/2016)

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 3 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

 1234