TIN TÀI CHÍNH

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn công bố BCTC lập cho năm 2018

[20/3/2018] Ngày 19/3/2018, UBCKNN đã có công văn số 1546/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 của Công ty CP Licogi 166. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

[30/1/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017

[30/10/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2017.

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét

[15/8/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

[30/7/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

Công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

[28/4/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2017. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC

[13/4/2017] Ngày 5/4/2017, UBCKNN đã có công văn số 1788/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Licogi 166.

 1234