TIN TÀI CHÍNH

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

[09/8/2019] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Vui lòng xem xem và download tại đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

[30/10/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 đã được kiểm toán

[17/8/2018] - Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

[30/7/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

[29/3/2018] Công ty CP Licogi 166 công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

1234