TIN QUẢN TRỊ

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

Công bố Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 14 tháng 11 năm 2018 của HĐQT.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2018

[31/7/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2018

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 02/2018/NQ-HĐQT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2018

[1/4/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT Ngày 1 tháng 4 năm 2018 của HĐQT.

12/3/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày 12/3/2018 HĐQT Công ty CP Licogi 166 có văn bản số 03/2018/TB-HĐQT gửi Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017..

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017

[31/7/2017] Công ty CP licogi 166 Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017.

123