TIN CỔ ĐÔNG

28/4/2022 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

28/3/2022 Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/3/2022 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

28/3/2022 Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022, dự kiến ngày 16/5/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT, thành viên HĐQT

1234