THÔNG TIN NGÀNH

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

Ngày 16/4/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.