QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

20/03/2023 THÔNG BÁO TẠM DỪNG KINH DOANH

Thông báo tạm dừng kinh doanh

10/03/2023 THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật

28/02/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP HĐQT, NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Công bố Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của HĐQT, đơn từ chức TGĐ

26/02/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CĐ

26/02/2023 Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Biên bản họp, Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

04/02/2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023

- Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT; Quy chế ứng cử đề cử; Mẫu đơn ứng cử; Mẫu đơn đề cử; Mẫu sơ yếu lý lịch; Mẫu BB họp nhóm cổ đông; Quy chế làm việc của Đại hội 2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính 2022

03/02/2023 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chương trình Đại hội thường niên 2023, mẫu giấy uỷ quyền, danh sách người nhận uỷ quyền

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Chương trình đại hội thường niên, mẫu giấy uỷ quyền, danh sách người nhận uỷ quyền

03/01/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

123456