CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018