Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét. Chi tiết xem vui lòng xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty mẹ đã kiểm toán
+ Giải trình chênh lệch
 
- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 Hợp nhất đã được kiểm toán
+ Giải trình chênh lệch