CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

[30/7/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2018. Vui lòng xem xem và download tại đây:
- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ
+ Giải trình chênh lệch
 
- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 Hợp nhất
+ Giải trình chênh lệch