BÁO CÁO, CÁO BẠCH

Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017

[18/4/2018] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2017.

Công bố Báo cáo thường niên 2016

[17/4/2017] Công ty CP Licogi 166 (LCS) Công bố báo cáo thường niên 2016.

Báo cáo thường niên 2014

Licogi 166 - Báo cáo thường niên 2014