26/12/2022 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT 2023