03/02/2023 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chương trình Đại hội thường niên 2023, mẫu giấy uỷ quyền, danh sách người nhận uỷ quyền